วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรียงความ 9 คำพ่อสอน เรื่อง พระพุทธศาสนากับธรรมมะ

9 คำพ่อสอน เรื่อง พระพุทธศาสนากับธรรมะ
สังคมมนุษย์ปัจจุบันนี้เริ่มมีความวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีกันมากขึ้น ขาดความรักใคร่ปรองดอง ไม่สมัครสมานสามัคคีกันเช่นในอดีต ขาดการอบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างกำลังจะถูกลืมไป สังคมเริ่มบอบช้ำมากขึ้นทุกวันนั่นก็เนื่องมาจากความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันๆสิ่งเดียวที่พอจะสามารถนำมาใช้เยียวยาสังคมได้ก็คือ การนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนากับธรรมะเข้ามาช่วยนั่นเอง
การที่มนุษย์ในสังคมของเราจะอยู่ได้ด้วยความผาสุก มีความสงบร่มเย็นนั้น เกิดจากการรู้จักที่จะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกกันว่าธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิต เป็นต้นว่าการนำธรรมะเข้ามาช่วยในการขัดเกลาจิตใจ ความประพฤติให้ดีขึ้น การนำหลักธรรมะไปใช้ก็ได้แก่ การประพฤติตนเป็นคนดี รักษาศีล ทำบุญทำทานตามโอกาสที่เหมาะสม อีกประการหนึ่งก็คือการใช้ธรรมมะร่วมกับการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ความรู้เหตุรู้ผลว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี จะทำให้คนเราเป็นคนที่คิดอย่างรอบคอบ คิดอย่างมีระบบ เป็นคนที่มีเหตุมีผล มีคนไว้วางใจ ทำการสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จ อันจะเห็นได้จากบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ในทุกๆด้าน หลายท่านได้เผยว่า ท่านได้นำหลักธรรมะมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและชี้นำทางไปสู่ความสำเร็จทั้งสิ้น การใช้ธรรมมะขัดเกลาตัวเองและจิตใจจะส่งผลให้กลายเป็นคนที่เฉลียวฉลาด ส่วนความดีนั้นก็จะส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต เราในฐานะชาวพุทธควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักเข้าวัดฟังธรรม รู้จักปฏิบัติธรรมตามโอกาสที่เหมาะสม เท่าที่เราจะสามารถทำได้ ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่อยากเลย เช่น การนั่งสมาธิ สวดมนต์ ภาวนา รักษาศีล เหล่านี้ก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแล้ว อีกประการที่สำคัญของการปฏิบัติตนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็คือ ควรมีการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการทำความดี โดยการเริ่มที่ตัวเราเอง ส่งต่อไปยังครอบครัว คนรอบข้าง จนกระทั่งทุกคนในสังคมต่อๆไป ผลที่ได้รับแน่นอนนั่นก็คือ ความเจริญงอกงามในชีวิต ซึ่งเราจะพบและสัมผัสได้อย่างแท้จริง ผู้ที่ปฏิบัติธรรมย่อมจะมีชีวิต การเรียน การงาน ที่สว่าง สะอาด และสงบ
ที่สุดแล้วการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อตนเองและคนรอบข้าง สำคัญที่ว่าคนทุกคนควรน้อมรำลึกถึงสิ่งที่ดีงามอยู่เสมอ พึงระลึกและรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เราทำความดีแล้วหรือยัง ความดีทำแล้วก็มีแต่จะได้ดี สุดท้ายผลของความดีที่เราทำไว้ก็จะนำความสุขความเจริญ และความร่มเย็นมาให้แก่ทุกคน คนที่ทำดีอยู่แล้วขอให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป เพื่อสังคมไทยของเราจะได้มีแต่ความสุขความเจริญสืบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น