วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ทำผังความคิดเป็นบทความใหม่

เรื่องสิ่งที่พ่อแม่ต้องสอนลูก

ในปัจจุบันนี้มักมีข่าวว่าลูกๆเนรคุณพ่อแม่ ทำร้ายพ่อแม่ เป็นเด็กก้าวร้าว ไม่มีความอ่อนน้อม ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ส่วนพ่อแม่เองก็มักจะเรียกร้องให้ลูกมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ การที่พ่อแม่จะขอให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่นั้น พ่อแม่ควรถามตัวเองก่อนว่าได้ทำหน้าที่ตัวเองดีแล้วหรือยัง

สิ่งที่พ่อแม่ควรกระทำต่อลูกนั้น คือ พ่อแม่มีหน้าที่ต้องสอนให้ลูกเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคำกล่าวของพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี ) ที่ท่านได้กล่าวถึงสิ่งที่พ่อแม่ต้องสอนลูกไว้ 5 ประการ อันได้แก่

1. ห้ามปรามลูกจากความชั่ว ห้ามไม่ให้เขาทำชั่วทั้งทางกาย วาจา และใจ

2. อะไรคือความดี ต้องสอนให้ลุกเข้าใจว่าความดีคืออะไร เมื่อทำไปแล้วได้ผลอย่างไร

3. ให้การศึกษาที่ดีแก่ลูก เป็นเกณฑ์สำคัญมาก โดยเริ่มต้นจากที่บ้านก่อน

4. หาคู่ครองที่คู่ควรและเหมาะสมให้แก่ลูกเมื่อถึงเวลาอันสมควร โดยในที่นี้พ่อแม่จะคอยเป็นหูเป็นตาให้ลูก ว่าลูกกำลังคบใคร เขาคนนั้นเป็นคนอย่างไร การศึกษาอยู่ในระดับใด ครอบครัว หน้าที่การงานและฐานะทางสังคมเป็นอย่างไร

5. มอบมรดกให้ลูกเมื่อถึงเวลาอันสมควร ซึ่งมรดกที่กล่าวถึงนั้นก็มีอยู่ 3 อย่างด้วยกัน คือ

- คุณธรรมความดี พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม แล้วถ่ายทอดให้ลูกโดยการปลูกจิตสำนึกให้กับลูก ให้ลูกได้ซึมซับคุณธรรมความดีจากพ่อแม่

- ชื่อเสียง เกียรติยศ คือสิ่งที่พ่อแม่หรือบรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ พ่อแม่ควรแสดงให้ลูกเห็นและรับรู้ถึงความภาคภูมิใจและความสำคัญความสำคัญ จากนั้นก็สอนให้เขาได้รู้จักการสร้างชื่อเสียง เกียรติยศ และรักษาเกียรติยศที่มีให้คงอยู่สืบไป

- ทรัพย์สมบัติ คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องมอบให้ลูกได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น เมื่อให้ลูกไปแล้วพ่อแม่ก็ต้องสอนให้ลูกรู้จักการนำไปใช้ในทางที่ดีและเกิดประโยชน์มากที่สุด

จากการที่ได้กล่าวถึงหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนลูกไว้ข้างต้นแล้วพระมหาวุฒิชัย

(ว.วชิรเมธี) ท่านก็ยังได้กล่าวถึงหน้าที่ของลูกที่ดีไว้ 5 ประการเช่นกัน ซึ่งได้แก่

1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบ ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเรายังเด็กพ่อแม่เป็นผู้ที่คอยเลี้ยงดู ทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีตั้งแต่เรายังเล็ก ให้ความรักการดูแลเอาใจใส่ทุกอย่าง เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะสามารถเลี้ยงดูท่านได้แล้ว เราก็ต้องตอบแทนท่านด้วยการดุแลท่านเช่นกัน โดยการดูแลให้ท่านมีชีวิตที่สุขสบายในวัยชราให้ความรักเอาใจใส่เหมือนที่ท่านได้ทำกับเรามาตั้งแต่เด็ก

2. ช่วยกิจการงานของท่าน ลูกมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้สืบทอดหรือดำเนินธุรกิจตามรอยที่ท่านเคยทำไว้ โดยทำให้ดีและดีที่สุด เพราะกิจการบางอย่างท่านอาจจะรักและภาคภูมิใจที่ได้สร้างมันมากับมือ ดังนั้นเราควรที่จะช่วยรักษากิจการงานนั้นให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองสืบไป

3. ดำรงตนให้เป็นคนดีของวงศ์ตระกูล โดยการประพฤติปฏิบัติตนมิให้เป็นการทำลายชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล แต่สิ่งที่ควรทำก็คือ การสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีให้แก่วงศ์ตระกูล

4. ประพฤติตนเป็นคนดี การประพฤติตนเป็นคนดีนั้น คือ การที่เราทำตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

5. ทำบุญให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับท่านซึ่งมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ หรือในบางครอบครัวทีลูกมีฐานะค่อนข้างดีอาจจะจัดเป็นงานมหากฐินไปเลยก็ได้ แล้วแต่กำลังทรัพย์ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศล

นอกจากนี้แล้วยังมีหลักการเพิ่มเติมในการเลี้ยงดูลูก คือ การใช้หลักพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เข้ามาช่วยในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูก การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ก็ต้องอาศัยความพอดี ไม่เกินขอบเขต เพราะจะทำให้ลูกได้ใจและคิดว่ายังไงพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว

จากข้อความเนื้อหาสาระที่ได้บรรยายไว้ข้างต้นทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องสอนลูกและสิ่งที่ลูกที่ดีต้องทำตาม เป็นหลักง่ายๆที่สามารถทำได้ และทำแล้วได้ผลจริงๆ เมื่อพ่อแม่ต้องการให้ลูกกตัญญูต่อตน พ่อแม่ก็ต้องสอนลูกให้ดี แล้วลูกก็จะเป็นลูกที่มีความกตัญญู ส่วนลูกเองก็ต้องทำหน้าที่ของลูกที่ดีเช่นเดียวกัน กล่าวคือทั้งพ่อแม่และลูกต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด แล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่ทุกฝ่ายต้องการอยากให้เป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น