วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังของรายวิชา1.เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง web blog
2.ให้นิสิตเกิดทักษะและความชำนาญ
3.สามารถบอกวิธีการสร้างบล็อกได้
4.นำความรู้ที่ได้จากการสร้างบล็อกไปใช้ประโยชน์ได้
5.สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้อื่นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น